Begroting 2021

Algemeen

Leeswijzer

Opzet programma's
De begroting 2021-2024 heeft de gebruikelijke opzet met een indeling per programma. Dit ziet er schematisch als volgt uit:

Voor wat betreft de cijfers maken wij per programma een vergelijking met de begroting 2020. De belangrijkste mutaties worden daarbij toegelicht.

Paragraaf bedrijfsvoering
In deze begroting is naast het programma Bedrijfsvoering ook een paragraaf Bedrijfsvoering opgenomen. De paragraaf bedrijfsvoering is een verplichting die volgt uit het BBV (Besluit begroten en verantwoorden). Bedrijfsvoeringsprocessen ondersteunen de uitvoering van de programma’s in de begroting. Denk hierbij aan de inzet van personeel, financiën, informatievoorziening, organisatie en automatisering. In het programma bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de ambitie en doorontwikkeling van onze organisatie en in de paragraaf bedrijfsvoering ligt de nadruk op (interne)controle, toezicht en verantwoording.I n de paragraaf wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het Tax Control Framework (TCF) en de formatieve consequenties hiervan zijn verwerkt in het programma bedrijfsvoering.

Programma Versterking Eigen Kracht, Ondersteuning en Bescherming
In deze begroting is de transformatieagenda van het sociaal domein niet langer opgenomen als aparte doelstelling. De beleidsdoelstellingen zijn volledig opgenomen in de doelenboom zoals deze nu voor het programma is weergegeven. Uiteraard zijn hiermee niet de activiteiten rond de transformatieagenda weg, maar zijn deze dus een natuurlijker onderdeel geworden van de beleidsdoelen zoals geformuleerd. En de totale uitgaven en inkomsten van het sociaal domein maken vanaf 2021 integraal onderdeel uit van het begrotingssaldo.

50 jaar Nieuwegein
In de bestuursrapportage 2020 bent u geïnformeerd over de activiteiten in 2020 en in deze begroting kijken we vooruit naar 2021. Inhoudelijk nemen wij u hierin mee in het bestuurlijk perspectief. Specifieke activiteiten komen terug in de bijbehorende programma's (vooral programma 4: onderwijs, cultuur en sport en programma 1: bestuur en dienstverlening).

Corona
Corona speelt ook in deze begroting een prominente rol. In het lopende jaar 2020 werken we hard om zo veel mogelijk van de vertragingen als gevolg van corona in te lopen. Voor veel projecten lukt dat, voor een aantal projecten is corona de reden dat die nog doorlopen in 2021. Voor uw leesgemak hebben wij bij activiteiten als gevolg van of onder invloed van corona, het woord corona toegevoegd aan de nummering.

Wat willen we bereiken?
Het antwoord op deze vraag richt zich op wat we in 2021 willen bereiken binnen het programma. Dit is een deel van de activiteiten binnen een programma, namelijk die activiteiten waar we een extra impuls aan geven in het komende jaar.

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit bevat de activiteiten in 2021 waar in de bestuursrapportage en de jaarstukken voortgang en resultaat op wordt aangegeven.

Wat mag het kosten?

De raad stelt de begroting vast op programmaniveau. De financiële toelichting geeft verdiepende informatie door een uitsplitsing naar producten, waarin de ontwikkeling van de baten en lasten van de begroting 2020 naar de begroting 2021 staat toegelicht. We maken inzichtelijk welke budgetten gemoeid zijn met de verschillende activiteiten en werkzaamheden die onder een programma plaatsvinden.
Omdat alle kosten voor bedrijfsvoering op het programma Bedrijfsvoering zijn verantwoord en er geen doorbelasting naar de andere programma's plaatsvindt, ontstaat in sommige gevallen de situatie dat baten op een product de lasten lijken te overschrijden. Dit komt onder andere voor bij de onderdelen Riolering, Afval en Begraafplaatsen. Voor die onderdelen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting.

De bedragen in de tabellen zijn afgerond. Door de afrondingen in de tabellen kan het voorkomen dat totaaltellingen niet volledig aansluiten.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07