Begroting 2021

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen Openbaar Domein
Kapitaalgoederenvormen de infrastructuur van de openbare ruimte (zoals wegen, groen, civiele bouwwerken (bijvoorbeeld: bruggen, tunnels), lichtmasten, verkeerslichten) samen met het vastgoed. Na aanleg vergt deze infrastructuur regelmatig onderhoud en dat kost geld. Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen en het maatschappelijke vastgoed is belangrijk omdat het publieke ruimte betreft en dus directe invloed heeft op de aantrekkelijkheid en veiligheid van het woon-, leef- en werkklimaat in de stad. De kapitaalgoederen vertegenwoordigen een substantieel deel van het gemeentekapitaal. Goed beheer en onderhoud van deze kapitaalgoederen is belangrijk. Zowel vanuit het oogpunt van de gebruikers als vanuit een financieel perspectief. Nieuwegein is inmiddels bijna 50 jaar oud en in die periode doorgegroeid van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente. Deze transitie maakt dat het beheer - en daarmee de uitstraling van de stad - een grotere invloed heeft gekregen op de identiteit van Nieuwegein.

Financieel beheer onderhoud kapitaalgoederen
Met ingang van 2017 is op grond van de BBV een strikt onderscheid gemaakt tussen investeringen, groot onderhoud en regulier onderhoud. Waar voorheen grote investeringen nog uit een voorziening werden betaald en niet werden geactiveerd is dit nu niet meer toegestaan. Investeringen worden geactiveerd en leiden tot kapitaallasten in de begroting, groot onderhoud gaat volgens een specifiek regime van het vaststellen van beheerplannen door de raad. De kosten van deze beheerplannen (die jaarlijks kunnen fluctueren) worden gevoed door reguliere stortingen in een voorziening. Het reguliere onderhoud wordt betaald uit jaarlijkse exploitatiebudgetten.
Daarnaast is de gemeente bezig met het doorontwikkelen van assetmanagement.

Nota kapitaalgoederen
In 2018 is de nota kapitaalgoederen 2019-2023 vastgesteld, met daarin een onderscheid tussen investeringen, groot onderhoud en klein onderhoud. De beheerplannen zijn vastgesteld voor een periode van vier jaar. Aan twee beheerplannen zijn voorzieningen gekoppeld. De gemaakte kosten voor groot onderhoud uit hoofde van deze beheerplannen worden betaald uit de voorziening.
De beheerplannen zijn in 2019 geactualiseerd voor de periode 2020 - 2023.

Overzicht investeringen en groot onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte  in 2021

kapitaalgoed

onderverdeling

investeringen
 2021

jaarlijkse
kapitaals-lasten
 vanaf 2022

groot
onderhoud
(t.l.v.
 voorziening)

storting
 voorziening

wegen en mobiliteit

Elementenverharding (30% maatregel) 

1.340.400

160.848

961.300

718.400

wegen en mobiliteit

Separate kredietaanvragen wegen

965.600

43.452

wegen en mobiliteit

Levensduur verlengende maatregelen 

83.300

3.748

civieltechnische werken

vaste bruggen en vlonders

0

478.400

565.100

Speelvoorzieningen

Speelvoorzieningen

807.800

56.553

n.v.t

n.v.t

Groen

vervanging Groen

805.600

36.252

n.v.t

n.v.t

Groen

Beschoeiing

164.400

9.864

n.v.t

n.v.t

Weg en straat meubilair

Bewegwijzering

198.400

49.166

n.v.t

n.v.t

Riolering

Vervangingen

1.452.300

58.074

n.v.t

n.v.t

Onderstaand een nadere toelichting op de geplande investeringen:
Vanuit het beheerplan Wegen volgen diverse investeringen in 2021. De opgave vanuit dit beheerplan richt zich met name op de woonstraten / elementenverhardingen.

 • Elementenverharding (30% maatregel)                € 1.340.400,-
  (gedeeltelijk) herstraten van woonstraten
 • Separate kredietaanvragen wegen                  €    965,600,-

  (Galecopperlaan, Vuilcopsekanaaldijk)

 • Volledige vervanging van wegen.

Levensduur verlengende maatregelen                   €      83.300,-

  (met name asfalt)

Overige investeringen uit beheerplannen:

 • Speelvoorzieningen   (beheerplan Spelen)               €   807.800,-
  Met de vaststelling van de speelvisie zal er een verschuiving van areaal en daarmee financiële middelen plaats vinden. Waar mogelijk zullen kunstmatige val ondergronden komen te vervallen en wordt er gekozen voor natuurlijke ondergronden. Dit vraagt om een andere vorm van beheer.
 • Vervanging groen   (beheerplan Groen)               € 805.600,-
  Voor de vervanging van bomen, beplanting en overig groen is dit bedrag benodigd.
 • Beschoeiing       (beheerplan beschoeiingen)         €  164.400,-
  De komende jaren worden beschoeiingen vervangen. De nadruk ligt met name op het vervangen van gemeentelijke beschoeiingen langs particuliere eigendommen.
 • Bewegwijzering      (beheerplan weg en straatmeubilair)         € 198.400,-
  Het onderdeel bewegwijzering is opgenomen in het beheerplan Weg en Straatmeubilair. Dit betreft de bebording op de hoofdwegen (de masten met (al dan niet verlichtte) blauwe armen). Deze investering is in lijn met het financieel perspectief zoals dat in de kadernota 2018 is weergegeven. De komende jaren wordt extra geïnvesteerd om de bewegwijzering te vernieuwen.
 • Riolering                             € 1.452.300

Voor de vervanging van diverse rioleringscomponenten is een bedrag opgenomen in het beheerplan.


Kapitaal-goederen

Programma

Beleidskader + looptijd

Kwaliteits
niveau/
ambitie

Toelichting

Wegen

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Wegen 2020 – 2023

Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Bruggen, tunnels en viaducten

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Civiele Bouwwerken 2020 – 2023

Conform beheerplan.
Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Bebording en bebakening

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Weg- en straatmeubilair 2020 - 2023

Conform beheerplan. Gemiddeld beeldkwaliteit B (CROW norm)

Water baggeren en beschoeiingen

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan baggeren

Conform beheer- en onderhoudsplannen.

Riolering

Leefomgeving en Veiligheid

Gemeentelijk 2019-2023

Wet milieubeheer en Waterwet
Robuust en gezond openbaar watersysteem

Speelvoorzieningen

Leefomgeving en Veiligheid

Beheerplan Spelen 2020-2023

Aantrekkelijke en uitdagende speelvoorzieningen
conform het warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen

Op basis van jaarlijkse veiligheidsinspecties wordt de prioritering van onderhoud en vervanging bepaald.

Groen

Leefomgeving en Veiligheid

Groenstructuurplan
Beheerplan Groen 2020-2023
Beheerplan Beschoeingen 2020-2023

Gemiddeld B-niveau (CROW)

Bomenverordening/
Bomenlijst/

De beheerplannen zijn in 2019 vernieuwd. De beheerplannen worden aan de raad aangeboden ter vaststelling. Dit betreft zowel de beheerplannen openbare ruimte als ook een beheerplan voor het maatschappelijk vastgoed.

Kapitaalgoederen maatschappelijk vastgoed
In het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2020-2023 is inzichtelijk gemaakt wat de kwaliteitsambities voor het maatschappelijk vastgoed zijn , welk beheer en onderhoud daarvoor moet worden uitgevoerd, en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.

overzicht maatschappelijk vastgoed

Gemeentelijk vastgoed

aantal gebouwen

vloeroppervlakte m2

verzekerde herbouwwaarde
(x € 1.000)

1) Stadshuis
2) Theater
3) Sportgebouwen
4) Schoolgebouwen
5) Overige gebouwen

1
1
16
7
35

19.618
10.042
  11.888
23.432
17.417

58.720
32.730
17.210
32.850
23.240

Totaal

60

82.400

         164.750

Vanuit de reguliere vastgoedexploitaties van het gemeentelijk vastgoed wordt ten behoeve van het onderhoud voor elk gebouw gedoteerd aan één van de 5 onderhoudsvoorzieningen:

Kapitaalgoed/voorziening

geplande uitgaven groot onderhoud 2021

dotatie 2021

1) Stadshuis
2) Theater
3) Sportgebouwen en sportvelden
4) Schoolgebouwen en buurtpleinen
5) Overige gebouwen

63.300
90.000
296.900
113.900
363.800

110.000
  101.300
217.100
251.300
438.100

Totaal

927.900

1.117.800

De dotaties zijn gebaseerd op Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP). Voor elk gebouw is een MJOP op basis van conditiemeting cf. NEN2767 opgesteld. De jaarlijkse dotaties zijn het gemiddelde bedrag per jaar van de totale onderhoudskosten over 10 jaar van elk gebouw.

Kapitaalgoed

Beleidskader + looptijd

Kwaliteitsniveau/ambitie

Gebouwen < 10 jr:
Stadshuis
Theater De Kom
Brede School De Lotus
Gemeentewerf
Brandweerkazerne-Z

Nota Kapitaalgoederen 2019-2023
MJOP's voor de periode 2018 t/m 2027

ten minste conditie 2 cf. NEN2767
(de kwaliteit is goed of beter)

Gebouwen > 10 jr:
Alle overige gebouwen

Nota Kapitaalgoederen 2019-2023
MJOP's voor de periode 2018 t/m 2027

ten minste conditie 3 cf. NEN2767
(de kwaliteit is redelijk of beter)

Financiële consequenties en vertaling naar de begroting
De Onderhoudsvoorzieningen zijn gevormd om de kosten voor het groot (planmatig) technisch onderhoud van het vastgoed door de jaren heen te kunnen egaliseren. Voor elk gebouw is er een MJOP met een planhorizon van 10 jaar. Met niet-verrekenbare BTW wordt bij de dotaties, en dus ook bij de onderhoudsvoorzieningen, rekening gehouden. Alle geplande vervangingen met een investeringswaarde van meer dan € 30.000 zijn cf. de voorschriften van het BBV geactiveerd en zitten niet in de onderhoudsvoorzieningen.

De MJOP’s en de geactiveerde vervangingen zijn geïntegreerd in het Beheerplan Maatschappelijk Vastgoed 2020-2023, dat cf. de Nota Kapitaalgoederen 2019-2023 samen met de Beheerplannen van het Openbaar Domein elke 4 jaar ter vaststelling aan de raad zal worden aangeboden.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07