Begroting 2021

Paragrafen

Parkeerexploitatie

Inleiding
Het doel van betaald parkeren in Nieuwegein wordt door ons samengevat als “de juiste parkeerder op de juiste plek tegen het juiste tarief”. Hierbij zetten wij parkeerregulering in als sturingselement, met onderscheid naar doelgroepen. Voor het gebruik van een parkeerplaats rekenen wij bijna altijd een parkeertarief, zowel voor de doelgroep kortparkeerders als voor de doelgroepen bewoners, bedrijven en bezoekers van beiden. Het gebruik van de bewaakte fietsenstallingen is voor iedereen gratis. Wij reguleren in de binnenstad het stallen van fietsen en scooters nabij voorzieningen, winkels en horeca ten einde overlast door gestalde fietsen en scooters te voorkomen. Ook bij woningbouwontwikkelingen willen we deze overlast voorkomen en stemmen wij vroegtijdig het onderwerp fietsparkeren met de ontwikkelende partijen af. Met prijsdifferentiatie creëren wij accenten in de sturing. Wij stemmen met de winkeliers, ondernemers en maatschappelijke partners in de binnenstad af wanneer en op welke wijze wij kunnen experimenteren met parkeertarieven. Op straat geldt echter altijd een hoger parkeertarief dan in de parkeergarages. Daarentegen kan men in de binnenstad in beperkte mate op straat gebruik maken van het gratis flitsparkeren in parkeerschijfzones. Dit geldt alleen voor een relatief korte parkeerduur. Bewoners en hun bezoekers betalen minder voor parkeren dan bedrijven en hun bezoekers. Voor beide doelgroepen hanteren wij een uitgifteplafond voor het aantal parkeerrechten. Dit plafond is gerelateerd aan de parkeercapaciteit. Als het plafond bereikt is, gelden er beperkingen ten aanzien van de uitgifte van het aantal parkeervergunningen. Wij werken doorlopend aan het op peil houden van de kwantiteit en de kwaliteit van de parkeervoorzieningen en daarmee aan de aantrekkelijkheid van dit deel van de binnenstad. Door dagelijks intensief beheer en het uitvoeren van planmatig onderhoud blijft de kwaliteit van de parkeervoorzieningen op niveau. Waar nodig wordt de kwaliteit verbeterd door maatregelen die de beleving optimaliseren, zoals het verbeteren van de vindbaarheid van vrije plaatsen in de parkeergarages of fietsenstallingen en de doorstroming bij in- en uitritten. Bij beperkingen vanwege bouwontwikkelingen houden we de kwantiteit van de betreffende parkeervoorzieningen op het juiste niveau, eventueel met tijdelijke oplossingen.

Reserve parkeren
In de parkeerexploitatie wordt gerekend met een aanloopverlies vanwege hoge investeringen in de gebouwde parkeervoorzieningen. De aanloopverliezen worden gedekt door een reserve parkeren, oorspronkelijk € 16,6 miljoen. Het dieptepunt van de aanloopverliezen wordt verwacht in 2021 (exclusief corona maatregelen), waarna de parkeerexploitatie positieve jaarresultaten laat zien.

Wij zien dat de opbrengsten uit kort parkeren in de parkeergarages jaarlijks stijgen, maar achterblijven bij de prognose uit de parkeerexploitatie. We hebben de aannames en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de parkeerexploitatie geactualiseerd en daarbij gekeken naar mogelijkheden om de systematiek te vereenvoudigen, zodat deze beter aansluit bij het inmiddels stabiele aanbod van parkeerfaciliteiten in onze stad. We hebben de opbrengsten uit parkeren, zowel in de garages als ook op straat in lijn gebracht met het gemiddeld over de afgelopen vier jaar en hier de afgesproken stijging van de tarieven op toegepast.

Bij de berekening van het saldo van de parkeerexploitatie voor de begroting 2021-2024 is geen rekening gehouden
met effecten van Corona. Dit alles geeft het volgende beeld:

Tabel: Ontwikkeling reserve parkeren

Reserve Parkeren

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Stand 1-1

2.293.000

1.397.000

661.100

636.816

772.972

1.039.331

Saldo exploitatie

-896.000

-735.900

-24.284

136.156

266.359

455.813

Stand 31-12

1.397.000

661.100

636.816

772.972

1.039.331

1.495.144

Eventuele financiële gevolgen van corona worden gecompenseerd door maatregelen vanuit het Rijk. Mocht deze compensatie onvoldoende blijken dan zal het restant, conform eerder met u gemaakte afspraken ten laste van de algemene reserve worden gebracht.

Bij paragraaf Leefomgeving en veiligheid (thema leefomgeving) onderdeel Parkeren wordt ingegaan
op de ontwikkeling van de lasten en baten voor het onderdeel parkeergarages 2021. Paragraaf Lokale heffingen gaat verder in op het onderdeel parkeerbelasting (parkeren op straat).

Ontwikkelingen 2021
De gemeentelijke parkeervoorzieningen bestaan uit parkeergarages, parkeerplaatsen op straat en gratis bewaakte fietsenstallingen. Een groot deel van de parkeervoorzieningen is onlosmakelijk verbonden met een bezoek aan de Nieuwegeinse binnenstad.Wij zien dat de opbrengsten uit kort parkeren in de parkeergarages jaarlijks stijgen, maar achterblijven bij de prognose uit de parkeerexploitatie. We hebben de aannames en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de parkeerexploitatie geactualiseerd en daarbij gekeken naar mogelijkheden om de systematiek te vereenvoudigen, zodat deze beter aansluit bij het inmiddels stabiele aanbod van parkeerfaciliteiten in onze stad. We hebben de opbrengsten uit parkeren, zowel in de garages als ook op straat in lijn gebracht met het gemiddeld over de afgelopen vier jaar en hier naar de toekomst toe de afgesproken stijging van de tarieven op toegepast.

De renovatie van de parkeergarage Cityplaza stond gepland voor de zomer 2020 maar was vertraagd. De uitvoering is in het najaar 2020 gestart. Naar verwachting is de totale renovatie voor 1 juli 2021 gereed. Hierbij houden wij rekening met de risico’s rondom het laden van elektrische auto’s in parkeergarages in relatie tot brandveiligheid.

In 2021 wordt gewerkt aan de voorbereiding van de mogelijke bouw van een parkeergarage naast het ziekenhuis en een nieuwe fietsenstalling nabij het nieuwe tram- en busstation in de binnenstad. De kosten voor beide parkeervoorzieningen zijn onderdeel van de parkeerexploitatie. In de voorbereiding worden ook de subsidiemogelijkheden en opbrengsten geconcretiseerd en verwerkt in de parkeerexploitatie. Uitgangspunt is een sluitende parkeerbalans voor de binnenstad. Wat betreft de bestaande parkeervoorzieningen starten wij projecten die aansluiten bij onze duurzaamheidsambities. Dit betreft zowel energiebesparing, stimuleren van (elektrische) deelmobiliteit als mede het realiseren van beheer op afstand van de parkeergarages, buiten de piekmomenten.

Een groot deel van de parkeerplaatsen op straat waar betaald parkeren is ingevoerd, zijn gesitueerd buiten de binnenstad. In de schil van deze gebieden ervaren belanghebbenden op sommige locaties in meer of mindere mate een hoge parkeerdruk. Bij de plannen voor ontwikkelingen worden afspraken gemaakt omtrent de monitoring van de parkeerdruk en welke acties eventueel nodig zijn bij een toename van de parkeerdruk. Eén en ander conform de gemeentelijke parkeervisie.

In het nieuwe contract voor het beheer van de fietsenstalling zijn leer/werk plekken opgenomen voor Nieuwegeiners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Invulling hiervan was vertraagd vanwege de coronacrisis maar start naar verwachting in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07