Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht reservemutaties

Reservemutaties Begroting 2021-2024

Boekwaarde

Prognose

Storting

Ont- trekking

Prognose

Storting

Ont- trekking

Prognose

Storting

Ont- trekking

Prognose

Storting

Ont- trekking

Prognose

31-12-2019

31-12-2020

2021

2021

31-12-2021

2022

2022

31-12-2022

2023

2023

31-12-2023

2024

2024

31-12-2024

A. Algemene reserve

Algemene reserve

6.738.223

7.153.223

7.153.223

7.153.223

7.153.223

7.153.223

Reserve grondbedrijf

22.752.630

17.875.744

124.000

17.999.744

119.000

18.118.744

269.000

18.387.744

269.000

18.656.744

Totaal rubriek A. Alg.reserve

29.490.852

25.028.966

124.000

0

25.152.966

119.000

0

25.271.966

269.000

0

25.540.966

269.000

0

25.809.966

B.1. Bestemmingsreserves

Reserve actieplan geluid

1.297.685

1.257.485

40.200

1.217.285

40.200

1.177.085

40.200

1.136.885

40.200

1.096.685

Reserve Betere Buurten

3.173.950

4.151.650

1.295.000

406.456

5.040.194

1.295.000

397.400

5.937.794

1.295.000

457.100

6.775.694

1.295.000

601.800

7.468.894

Reserve Cultuurvisie

74.532

74.532

23.000

51.532

51.532

51.532

51.532

Reserve dekking kapitaallasten

40.279.870

36.601.770

3.786.700

32.815.070

3.520.000

29.295.070

3.404.000

25.891.070

3.404.000

22.487.070

Reserve isv-gelden

466.568

426.568

70.000

356.568

356.568

356.568

356.568

Reserve kunst en cultuur binnenstad

358.839

358.839

358.839

358.839

358.839

358.839

Reserve maatregelen luchtkwaliteit

80.555

50.555

30.000

20.555

11.400

9.155

11.400

-2.245

11.400

-13.645

Reserve nota kapitaalgoederen

3.599.584

4.590.784

771.200

370.269

4.991.715

735.059

667.958

5.058.816

487.834

702.830

4.843.820

318.473

702.830

4.459.463

Reserve Opvang verhoogde instroom statushouders

431.265

294.665

218.100

76.565

11.600

64.965

64.965

64.965

Reserve parkeren

1.927.010

1.134.731

24.284

1.110.447

136.156

1.246.603

266.359

1.512.962

455.813

1.968.775

Reserve scholen en maatschappelijk vastgoed

1.604.140

1.454.140

868.600

585.540

531.000

54.540

54.540

54.540

Reserve sociaal domein

3.156.398

0

0

0

0

0

Reserve startersleningen

298.257

247.857

50.400

197.457

50.400

147.057

50.400

96.657

50.400

46.257

Res. urgentieprog. 1600 woningen

82.497

82.497

82.497

82.497

82.497

82.497

Reserve WABO

1.321.490

1.679.490

268.800

1.410.690

1.410.690

1.410.690

1.410.690

Reserve Woonwijs

677.500

652.500

25.000

627.500

25.000

602.500

602.500

602.500

Res. dekking kap.lasten Parkhout

0

0

0

212.000

10.000

202.000

10.000

192.000

Reserve Kosten Corona

924.000

924.000

924.000

924.000

924.000

Totaal rubriek B1 bestemmingsreserves

58.830.140

53.982.062

2.066.200

6.181.809

49.866.453

2.166.215

5.254.958

46.777.710

2.261.193

4.675.930

44.362.973

2.069.286

4.820.630

41.611.629

Totaal rubriek A. Algemene reserve

29.490.852

25.028.966

124.000

0

25.152.966

119.000

0

25.271.966

269.000

0

25.540.966

269.000

0

25.809.966

Totaal rubriek B1 bestemmingsreserves

58.830.140

53.982.062

2.066.200

6.181.809

49.866.453

2.166.215

5.254.958

46.777.710

2.261.193

4.675.930

44.362.973

2.069.286

4.820.630

41.611.629

Totaal van rubrieken A + B

88.320.992

79.011.029

2.190.200

6.181.809

75.019.420

2.285.215

5.254.958

72.049.677

2.530.193

4.675.930

69.903.940

2.338.286

4.820.630

67.421.596

3.991.609

2.969.743

2.145.737

2.482.344

 

Toelichting reserve toevoegingen

In de begroting 2021 zijn de volgende toevoeging aan bestemmingsreserves geraamd:

 • Het begrote resultaat van het Grondbedrijf wordt in de jaren van het meerjarenperspectief gestort in de reserve Grondbedrijf.
 • Conform de eerdere besluitvorming daarover wordt jaarlijks een bedrag gestort in de reserve Betere buurten. Het gedeelte voor personele kosten is structureel verwerkt in de exploitatie. Hier tegenover staat een onttrekking voor de kapitaallasten van de investeringen in de buurten.
 • Conform de nota kapitaalgoederen wordt het voordelig effect van de investeringen in de openbare ruimte als gevolg van de wijziging in de BBV gestort in de reserve nota kapitaalgoederen. De toename van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen wordt middels een onttrekking aan deze reserve verwerkt.

Toelichting reserveonttrekkingen

 • De afschrijvingslasten voor de maatregelen in het kader van het actieplan geluid gedekt door een onttrekking uit de reserve Actieplan geluid. Dit betreft een bedrag van € 40.200.
 • De onttrekking aan de reserve Betere buurten betreft de geraamde kapitaallasten gerelateerd aan de investeringen in Betere Buurten ad € 406.456.
 • Wij stellen u voor de kosten van de projecten archeologische ontdekvitrine rondom de Swifterband-vondst en kunstproject Plofsluis te dekken door een onttrekking uit de reserve Cultuurvisie. Dit past binnen de doelstellingen van de Evaluatie Cultuurvisie, om de reserve in te zetten om te anticiperen op kansen voor kunst en cultuur die zich in het hier en nu voordoen .
 • De reserve Dekking kapitaallasten is gevormd voor de dekking van een aantal kapitaallasten in de begroting. Jaarlijks wordt daarvoor een bedrag onttrokken aan deze reserve. Vanaf 2022 wordt de onttrekking evenredig aan de jaarlijkse verlaging van de kapitaallasten van de onderliggende investeringen afgebouwd. Wij zijn nog in gesprek met de toezichthouder over de wijze waarop deze reserve-onttrekking vanaf 2022 duurzaam in de begroting kan worden verwerkt. In afwachting daarvan hebben wij dit bedrag ongewijzigd opgenomen.
 • Voor het onderzoek handhaven op illegale kamerverhuur worden in 2021 extra kosten gemaakt. We stellen u voor, om in afwijking op wat in de nota Reserves en voorzieningen is bepaald, voor deze activiteit in 2021 € 70.000 te onttrekken aan de reserve ISV.
 • De onttrekking reserve Maatregelen luchtkwaliteit betreft de bijdrage ten behoeve van Walstroombeheer (€ 11.600). Naar de huidige inzichten is deze reserve in 2023 uitgeput. Vanaf 2014 zal hiervoor op een andere wijze dekking worden gezocht.
 • Conform de nota kapitaalgoederen wordt het voordelig effect van de investeringen in de openbare ruimte als gevolg van de wijziging in de BBV gestort in de reserve nota kapitaalgoederen. De toename van de kapitaallasten als gevolg van de investeringen wordt middels een onttrekking aan deze reserve verwerkt( € 386.669).
 • Ter dekking van de exploitatielasten van Luifelstede (€ 133.000) en voor de budgettaire neutrale uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering (€ 84.500) vindt er een  onttrekking aan de reserve Verhoogde opvang instroom statushouders voor totaal € 218.000
 • De onttrekking aan de reserve Parkeren is gebaseerd op de vastgestelde parkeerexploitatie (€ 24.284).
 • Wij stellen u voor de kosten van de Erfgoeddeal afgerond ad € 400.000, in afwijking op het bepaalde in de nota Reserves en voorzieningen, te onttrekken aan de reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed. Op basis van het raadsbesluit van mei 2020 wordt daaraan ook een bedrag van € 468.200 voor de eenmalige kosten Sportpark Parkhout Zandveld onttrokken.
 • Vanwege de toename van uitgaven op het gebied van Jeugdzorg en WMO is de reserve Sociaal Domein al in 2020 volledig ingezet. Er kan dus voor 2021 geen beroep worden gedaan op deze reserve.
 • Voor de kosten van de startersleningen is een reserve gevormd, waarvan hier de benodigde onttrekkingen worden geraamd (€ 50.400).
 • Voor de uitvoering van Wabo-gerelateerde werkzaamheden vindt in 2021 inhuur plaats. De kosten daarvan (€ 268.800) worden aan de reserve Wabo onttrokken. Deze reserve is gevormd bij de jaarrekening 2019 en is daarom nog niet opgenomen in de nota reserves en voorzieningen.
 • De geraamde onttrekkingen aan de reserve Woonwijs wordt gebruikt voor de kosten van huisvesting van statushouders aan de Luifelstede (€ 25.000).
Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07