Begroting 2021

Financiële begroting

Overzicht incidentele baten en lasten

Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat de structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten, groter dan € 25.000, die in de begroting 2021 zijn opgenomen.

progr.

Incidentele lasten

2021

2022

2023

2024

1

Kosten nieuwe raad

0

48.700

0

0

2

Kosten t.b.v. grondexploitaties

38.416.300

37.975.800

31.055.000

20.174.100

2

Kosten visie A12-zone

150.000

150.000

0

0

2

Kosten klimaatadaptatie

70.000

70.000

0

0

2

Handhaving verkamering

70.000

0

0

0

2

Incidentele kosten Betere buurten

40.500

0

0

0

2

Invoering omgevingswet

500.000

0

0

0

3

Mobiliteitemetingen

75.000

0

0

0

3

Incidentele kosten Natuurkwartier

50.000

0

0

0

4

Incidentele kosten RPZ

468.200

0

0

0

4

Nieuwegein 50 jaar

80.000

0

0

0

4

Incidentele kosten cultuurvisie

23.000

0

0

0

5

Transformatieagenda sociaal domein

852.200

0

0

0

5

Incidentele kosten sociale recherche

100.000

49.000

0

0

5

Onderzoek onderwijshuisvesting

956.000

0

0

0

5

Integrale aanpak Romaproblematiek

28.900

0

0

0

5

Luifelstede kosten huisvesting

325.200

169.800

0

0

6

Informatiestrategie

150.000

0

0

0

6

Incidentele inzet WABO

268.800

7

Tijdelijke huisvesting onderwijs

0

531.000

0

0

totaal incidentele lasten

42.624.100

38.994.300

31.055.000

20.174.100

progr.

Incidentele baten

2021

2022

2023

2024

2

Opbrengsten en doorbelastingen grondexpl.

38.723.800

38.274.400

31.368.000

20.483.900

3

Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing

119.000

0

0

0

3

Bijdrage onderzoek onderwijshuisvesting

556.000

0

0

0

5

Statushouders

316.900

147.000

0

0

7

Algemene uitkering

547.000

0

0

0

totaal incidentele baten

40.262.700

38.421.400

31.368.000

20.483.900

progr.

Incidentele reservemutaties

2021

2022

2023

2024

reserve

Reserve Nota kapitaalgoederen

-400.900

-67.100

215.000

384.400

reserve

Reserve Betere Buurten

-888.500

-897.600

-837.900

-693.200

reserve

Reserve Luchtkwaliteit

30.000

11.400

11.400

11.400

reserve

Reserve Grondbedrijf

-124.000

-119.000

-269.000

-269.000

reserve

Reserve Cultuurvisie

23.000

0

0

0

reserve

Reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed

868.600

531.000

0

0

reserve

Reserve Actieplan geluid

40.200

40.200

40.200

40.200

reserve

Reserve WABO

268.800

0

0

0

reserve

Reserve Woonwijs

25.000

25.000

0

0

reserve

Reserve ISV

70.000

0

0

0

reserve

Reserve Opvang instroom statushouders

218.100

11.600

0

0

Totaal Incidentele reservemutaties

130.300

-464.500

-840.300

-526.200

Incidentele inkomsten (baten en res. mutaties)

40.393.000

37.956.900

30.527.700

19.957.700

Saldo incidentele lasten en baten

2.231.100

1.037.400

527.300

216.400

Bovenstaand gegevens leiden, in combinatie met de resultaten van de meerjarenbegroting, tot het volgende structurele begrotingssaldo.

Saldo (bedragen x € 1.000) 

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten begroting 2021

-4.981

-2.884

-1.957

-2.681

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 

3.992

2.970

2.146

2.482

Begrotingssaldo na bestemming 

-989

86

189

-199

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 

2.231

1.037

527

216

Structureel begrotingssaldo 

1.242

1.123

716

17

Hiermee ontstaat voor alle jaren een materieel sluitende begroting. Dit staat echter op termijn wel onder druk. Op het moment dat de kapitaallasten op grond van de Nota onderhoud kapitaalgoederen en Betere buurten toenemen, zal een groter beroep op de reserves worden gedaan. Wij nemen dit mee bij de Kadernota 2022, waarbij we tot een duurzame oplossing voor de toekomstige kapitaallasten willen komen.

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07