Begroting 2021

Financiële begroting

Begrotingscijfers per taakveld

Begrotingscijfers per taakveld

Lasten 2021

Baten 2021

Saldo 2021

0. Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

3.202.900

0

-3.202.900

0.2

Burgerzaken

3.067.900

-1.007.200

-2.060.700

0.4

Overhead

15.084.900

-2.143.100

-12.941.800

0.5

Treasury

-473.800

-509.200

983.000

0.61

OZB woningen

0

-12.886.100

12.886.100

0.62

OZB niet-woningen

0

-4.093.600

4.093.600

0.63

Parkeerbelasting

0

-1.785.600

1.785.600

0.64

Belastingen overig

1.539.800

-1.044.200

-495.600

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

10.100

-99.659.500

99.649.400

0.8

Overige baten en lasten

80.300

25.800

-106.100

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

101.500

0

-101.500

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

-1.049.300

0

1.049.300

1. Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.044.700

-183.300

-3.861.400

1.2

Openbare orde en veiligheid

4.070.300

-504.000

-3.566.300

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

10.391.700

-1.899.100

-8.492.600

2.2

Parkeren

5.344.500

-3.921.200

-1.423.300

2.3

Recreatieve havens

53.100

-25.100

-28.000

2.4

Economische havens en waterwegen

32.200

0

-32.200

2.5

Openbaar vervoer

128.500

-20.800

-107.700

3. Economie

3.1

Economische ontwikkeling

303.700

0

-303.700

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

11.010.900

-10.803.000

-207.900

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

308.600

-12.300

-296.300

3.4

Economische promotie

202.500

-55.400

-147.100

4. Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

49.200

0

-49.200

4.2

Onderwijshuisvesting

4.735.500

-1.666.500

-3.069.000

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.745.800

-2.920.600

-2.825.200

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

829.300

-42.100

-787.200

5.2

Sportaccommodaties

4.300.900

-1.078.200

-3.222.700

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.025.600

-1.599.300

-3.426.300

5.4

Musea

376.700

0

-376.700

5.5

Cultureel erfgoed

255.400

-102.000

-153.400

5.6

Media

2.056.000

0

-2.056.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.225.300

-95.600

-7.129.700

6. Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.510.000

-522.900

-1.987.100

6.2

Wijkteams

7.063.000

0

-7.063.000

6.3

Inkomensregelingen

29.827.600

-19.191.300

-10.636.300

6.4

Begeleide participatie

911.200

0

-911.200

6.5

Arbeidsparticipatie

1.772.700

0

-1.772.700

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.118.300

-10.000

-2.108.300

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

14.551.300

-400.000

-14.151.300

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

12.958.500

0

-12.958.500

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

2.420.400

0

-2.420.400

7. Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

2.801.500

0

-2.801.500

7.2

Riolering

4.136.600

-5.222.100

1.085.500

7.3

Afval

8.061.900

-8.543.600

481.700

7.4

Milieubeheer

3.321.800

-29.400

-3.292.400

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

575.000

-407.300

-167.700

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

3.597.200

-913.500

-2.683.700

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

28.071.200

-27.925.000

-146.200

8.3

Wonen en bouwen

4.191.800

-1.756.800

-2.435.000

Mutaties Reserves

0.10

Mutaties reserves

2.190.200

-6.181.800

3.991.600

Totaal

219.134.900

-219.134.900

0

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07