Begroting 2021

Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Omschrijving  (bedragen X € 1.000)

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

Activa

Immateriele activa

193

193

193

193

193

Vaste activa

materiele vaste activa

259.152

264.961

284.545

280.552

287.599

financiele vaste activa

16.767

16.767

16.767

16.767

16.767

Totaal vaste activa

276.112

281.921

301.505

297.512

304.559

Vlottende activa

Onderhanden werk

0

0

0

0

0

Vorderingen

27.102

27.102

27.102

27.102

27.102

Liquide middelen

240

240

240

240

240

Voorraden

142

142

142

142

142

overlopende activa

4.819

4.819

4.819

4.819

4.819

Totaal vlottende activa

32.303

32.303

32.303

32.303

32.303

Totaal activa

308.414

314.223

333.807

329.814

336.861

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

79.011

75.019

72.050

69.904

67.422

begrotingssaldo

-1.610

-989

86

189

-199

Voorziening grondbedrijf

9.752

9.752

9.752

9.752

9.752

Voorzieningen

14.407

15.131

15.882

15.373

14.865

Langlopende leningen

144.000

164.000

182.000

202.000

227.000

Waarborgsommen

282

282

282

282

282

Totaal vaste passiva

245.841

263.196

280.051

297.500

319.121

Vlottende passiva

overlopende passiva

         16.889

         16.389

         16.389

         16.389

         16.389

leningen < 1 jaar

         18.000

         18.000

         18.000

         15.000

           1.000

Overige 

         27.685

         16.638

         19.367

              925

              351

Totaal vlottende passiva

62.574

51.027

53.756

32.314

17.740

Totaal passiva

308.414

314.223

333.807

329.814

336.861

Deze pagina is gebouwd op 11/11/2020 08:42:19 met de export van 11/11/2020 08:29:07